FAQ คำถามทั่วไป

FxPro ได้รับการควบคุมหรือไม่?

FxPro Financial Services Limited ได้รับใบอนุญาตโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’ใบอนุญาตเลขที่ 078/07) และ South Africa Financial Services Board (‘FSB’ใบอนุญาตเลขที่ 45052) ส่วน FxPro UK Limited is ได้รับใบอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (‘FCA’ ใบอนุญาตเลขที่509956)

อยู่ภายใต้ MiFID ของ EU (Markets in Financial Instruments Directive) FxPro Financial Services Limited และ FxPro UK Limited เปิดหนทางการบริการของตนเข้าในภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลในสหภาพยุโรป