FAQ FxPro Vault

ฉันจะฝากเงินทุนเข้าสู่ Vault ของฉันอย่างไร?

ในพื้นที่ ‘จัดการ FxPro Vault’ ของประวัติ FxPro Direct ของคุณ เลือกวิธีการฝากเงินที่คุณต้องการใช้และเลือก ID Vault เฉพาะของคุณได้จากเมนูแบบเลื่อนลง โดยจะยังใช้ระยะเวลาในการฝากเงินและค่าธรรมเนียมของ FxPro ที่มีอยู่เมื่อมีการใช้ Vault