FAQ FxPro Quant

ฉันจะเข้าถึง FxPro Quant ได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าถึง FxPro Quant ด้วย FxPro Quant เว็บไซต์ที่ quant.fxpro.comคลิกที่ ‘Launch FxPro Quant’ เพื่อที่จะเริ่มใช้แอพลิเคชัน

ล็อกอินด้วย FxPro หลัก(direct.fxpro.com หากคุณอยู่ภายใต้ CySEC หรือdirect.fxpro.co.uk หากคุณอยู่ภายใต้ FCA) ข้อมูลประจำตัวในการสร้างกลยุทธ์ ทั้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ EA แม่แบบที่มีอยู่ได้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับ FxPro ยังสามารถจะบันทึกกลยุทธ์ของพวกเขาโดยการกด ‘Save’ or ‘Save As’ผู้ใช้ทั่วไปสามารถนำเข้า / ส่งออกไฟล์ควอนท์ฮาร์ดไดรฟ์ของพวกเขาจะยังคงทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขาในเวลาต่อมา (Menu > Import/Export to File)

ผู้ที่ลงทะเบียนจะสามารถค้นหากลยุทธ์ที่พวกเขาสร้างได้ทั้งหมดรวม ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเลือกจารายการที่อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘My Strategies’