FAQ การฝากเงิน & การถอนเงิน

ฉันจะถอนเงินอย่างไร หากบัตรที่ใช้ฝากเงินถูกยกเลิกไป?

หลังจากที่บัตรถูกยกเลิก ทางธนาคารจะอนุญาตให้ทำธุรกรรมแบบจำกัดจำนวนครั้งมาแทนที่ รวมถึงการคืนเงิน (โปรดทราบ: เราจะโอนเงินของคุณไปที่บัตรที่เคยใช้ฝากก่อนหน้านี้) ดังนั้นคุณจึงสามารถถอนเงินจากบัตรที่คุณใช้ในการฝากเงิน ถึงว่าบัรตนั่นถูกยกเลิกแล้วก็ตาม คุณสามารถที่จะได้รับเงินเหล่านี้ไปยังบัตรใหม่ของคุณที่เชื่อมต่อกับบัญชีเช่นเดียวกับบัตรก่อนหน้านี้ที่ถูกยกเลิกไป